ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಂತರದ ಸಿಹಿ

ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ

suryastamana by adarshk - nallikayi articles

ಅನುದಿನದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ

ಅನುಗಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಈಡೇರಿಸುವ ಅಂತ್ಯ

ಸಾಗುವ ನದಿಯು ಸೇರುವ ಅಂತ್ಯ

ಕಾಣದ ದಾರಿಯ ಪಯಣದ ಅಂತ್ಯ

ಸೊಗಸಾದ ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ್ಯ

ಹಿತವಾದ ಹೂಕನಸ ಧೋರಣೆ ಅಂತ್ಯ

ಮರುಗುವ ಜೀವಕೆ ಮುದ ತರಿಸುವ ಅಂತ್ಯ

ಮರಣ ಸನಿಹದಲು ಬದುಕ ತೋರಿಸುವ ಅಂತ್ಯ

ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ

ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟವೇ ನೀ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ, ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ!


ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು

ಆದರ್ಶ್ ಕನ್ನಡ

ಶೇರ್‍ ಮಾಡಿ