ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗು

ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಕಥೆ

  • 2 likes
  • 10 weeks ago

ಬಾವಲಿಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅತೀ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಬಾವಲಿಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಯಾವ ವಿಧದ ಸಂವೇದನಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲವಾಯಿತು.

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

18ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಟಾಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲಾಜಾರೊ ಸ್ಪಲ್ಲಾಂಜಾನಿ (Lazzaro Spallanzani) ಬಾವಲಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. 1790ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಲ್ಲಾಂಜಾನಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೂ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು:

  1. ಬಾವಲಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳು: ಬಾವಲಿಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಹಾರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಿವಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಲ್ಲಾಂಜಾನಿ ಗಮನಿಸಿದರು.
  2. ಆಧ್ಯಾಯನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು: ಬಾವಲಿಗಳು ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕತ್ತಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಲ್ಲಾಂಜಾನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಅಪವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು.

ಮುಂದಿನ ವಜ್ರಾಸ್ತ್ರ: ಡಾನಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಮತ್ತು ಗಲೆಮ್ಸ್ನ್ ಪಿಯರ್

1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಂತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾನಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ (Donald Griffin) ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಪೀರ್ (Galambos) ಬಾವಲಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಬಾವಲಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಹಂತಗಳು:

  1. ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು: ಡಾನಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ 1938ರಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾವಲಿಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ದುಗಳನ್ನು ಉಲಿರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.
  2. ಪ್ರಯೋಗಗಳು: ಬಾವಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಅವರು ಈ ಬಾವಲಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಉಲಿರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಎಕೋಲೊಕೇಷನ್ (Echolocation) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಎಕೋಲೊಕೇಷನ್ (Echolocation): ಬಾವಲಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಉಲಿರಿಸುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾವಲಿಗಳ ಕಿವಿಗಳು ಆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ನಿಖರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಣೆ:

  1. ಶಬ್ದ ಉಲಿರಿಸುವಿಕೆ: ಬಾವಲಿಗಳು ತಾವು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಲಿರಿಸುತ್ತವೆ.
  2. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ: ಈ ಶಬ್ದವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಗ್ರಹಣೆ: ಬಾವಲಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
  4. ಮೂಡಲ ಲೋಚನೆ: ಈ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಬಾವಲಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ನಿಖರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನೀಕರಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಬಾವಲಿಗಳ ಎಕೋಲೊಕೇಷನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದು ಧ್ವನಿ ಅಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಪಾತ್ರಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಪಾಲನ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರು.

ಸಮಾರೋಪ

ಬಾವಲಿಗಳ ಎಕೋಲೊಕೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು, ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅತೀವ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳ ಅಧ್ಭುತ ಹಾರಾಟದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಬಾವಲಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.

Written by - Anonymous