ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗು

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಯಿಂದ

 • 1 likes
 • 10 weeks ago

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವು ಮಿಲಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಸ್ಮಯಕರ ಮತ್ತು ಜಟಿಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಕಾಸವು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಾದ ಮಾನವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

1. ಜೀವದ ಆರಂಭ: ಪ್ರೋಟೋಬಯೊನ್ಟ್‌ಗಳು (Protocells)

ಪ್ರಕೃತಿವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 3.5ರಿಂದ 3.8 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಥಮ ಜೀವಿಯು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ (unicellular organism) ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

 • ಈ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರೋಟೋಬಯೊನ್ಟ್‌ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದವು.
 • ಮೊದಲ ಜೀವವು ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಥವಾ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು.

2. ಪ್ರೊಕೇರಿಯೊಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳು (Prokaryotic Cells)

ಮಹಾದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳು, ಸುಮಾರು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರೊಕೇರಿಯೊಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು.

 • ಪ್ರೊಕೇರಿಯೊಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾ (archaea) ವಂಶಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
 • ಇವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದ ಸರಳ ಕೋಶಗಳು.

3. ಯುಕೇರಿಯೊಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳು (Eukaryotic Cells)

ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯುಕೇರಿಯೊಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದವು.

 • ಈ ಕೋಶಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅವಯವಗಳ (organelles) ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿದ್ದವು.
 • ಈ ಜೀವಿಗಳು, ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ (mitochondria) ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ (photosynthesis) ಮಾಡುವ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು (chloroplasts) ಹೊಂದಿದ್ದವು.

4. ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳ (Multicellular Organisms) ಉದಯ

ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

 • ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು.
 • ಮೊದಲ ಬಹುಕೋಶ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್‌ಗಳು (sponges) ಮತ್ತು ಮೆಡ್ಯೂಸಾ (jellyfish).

5. ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟ (Cambrian Explosion)

ಸುಮಾರು 540 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಸ್ಫೋಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಜಾತಿಗಳ ವಿವಿಧತೆಯು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತು.

 • ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನೂತನ ಪ್ರಾಣಿ ವಂಶಗಳು, ಭಾಗಶಃ ಕಠಿಣ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು, ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ಮತ್ತು ನ್ಯೂನಾಂಗಗಳ (sensory organs) ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
 • ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದವು.

6. ಒರ್ತೋಗ್ನಾಥಸ್ (Chordates) ಮತ್ತು vertebrates

Chordates (ಅರಿವಿನ ಪೂರ್ವಜ ಜೀವಿಗಳು) ಸುಮಾರು 530 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮತ್ತು vertebrates (ಮೂಳೆಗಳ ಜೀವಿಗಳು) 500 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

 • ಮೊದಲ vertebrates ಮೀನುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಾರ್ಹು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
 • ಈ ಮೀನುಗಳು, ತದನಂತರ ಈವತ್ತಿನ ಮೀನುಗಳು, ಉಭಯಚರಗಳು, ಮತ್ತು ಉರಗಗಳು.

7. ಉಭಯಚರಗಳು ಮತ್ತು ಉರಗಗಳು

ಸುಮಾರು 360 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮೊದಲ ಉಭಯಚರಗಳು (amphibians) ಮತ್ತು ಉರಗಗಳು (reptiles) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.

 • ಇವು ನೆಲದ ಮತ್ತು ಜಲದ ಜೀವಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉದಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
 • ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಜೀವಿಗಳು ಭಾರೀ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು.

8. ಸಸ್ತನಿಗಳು (Mammals) ಮತ್ತು ಅಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್ (Primates)

ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಸ್ತನಿಗಳು (mammals) ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತವಾದವು.

 • ಈ ಜೀವಿಗಳು, ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶೀಲವಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
 • 65 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ನಾಶದಿಂದ, ಸಸ್ತನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

Primates, 55 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಜಿವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

 • ಇವು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಪೂರ್ವಜ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಮೆದುಳನ್ನು, ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಮತ್ತು ಎಲುಬುಗಳುಳ್ಳ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

9. ಹೋಮಿನಿಡ್ಸ್ (Hominids)

ಸುಮಾರು 6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಥಮ ಹೋಮಿನಿಡ್ಸ್, ಅದು ನಾವು "ಮನುಷ್ಯ-ಪೂರ್ವಜ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

 • ಪ್ರಥಮ ಹೋಮಿನಿಡ್ಸ್, ಬipedal locomotion (ಎರಡು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಹೊಂದಿತ್ತು.
 • Australopithecus, 4 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ವಜ, ಮಾನವನಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

10. ಹೋಮೋ ಇರೆಕ್ಟಸ್ (Homo Erectus) ಮತ್ತು ನಾವಿನ "ಮನುಷ್ಯನ" ಉದಯ

ಹೋಮೋ ಇರೆಕ್ಟಸ್, 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಏಶ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

 • ಇದು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಪೂರಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ.
 • ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತು ತಲೆಬುಡಿಗಳ ಮಿತಿಯು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು.

ಹೋಮೋ ಸಾವಿಯೆನ್ಸಿಸ್ (Homo Sapiens) ನಾವು, ಸುಮಾರು 300,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

 • Homo Sapiens ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿತು, ಭಾಷೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿತು.
 • ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇವು ಅನೇಕ ಗಿರೀಶಿಕಾರ, ಕೃಷಿ, ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಚಿಸಿದವು.

ಸಮಾರೋಪ

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವು, ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಯಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿ, ಸಸ್ತನಿ, ಪ್ರೈಮೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಸಮಾಜದ ಸಮೃದ್ಧ ಆಧುನಿಕ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವು ಜಟಿಲವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದರೂ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ.

Written by - Anonymous