ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಂತರದ ಸಿಹಿ

ಬರೆಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಪುಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಭಾಷೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ f12 ಒತ್ತಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಅ ಆ ಇ ಈ ... ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?

ಸಹಾಯ
ಜಾಸ್ತಿ ಸಹಾಯ
naanu = ನಾನು;
nAnu = ನಾನು;
avaLu = ಅವಳು;
heegeye = ಹೀಗೆಯೆ;
hIgeye = ಹೀಗೆಯೆ;
sumxsummane = ಸುಮ್‍ಸುಮ್ಮನೆ;
oMdaanoMdu = ಒಂದಾನೊಂದು;
oMdAnoMdu = ಒಂದಾನೊಂದು;
kaaladalli = ಕಾಲದಲ್ಲಿ;
kallubaMDegaLa = ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ;
praaceena kaalada = ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ;
kOTe madhyada = ಕೋಟೆ ಮಧ್ಯದ;
prakRti maDila = ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲ;
bhOrgareva tuMgaa nadi teeradalli = ಭೋರ್ಗರೆವ ತುಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ;
prajNYegaLa daaTi = ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ದಾಟಿ;
jNYaanada elle meeri = ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ;
paramaatmana dhyaanadalli = ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ;
maimaretaaga saDan aagi = ಮೈಮರೆತಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ;
manmatha shooT maaDida = ಮನ್ಮಥ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ;
muMdEnaayitu? Iga yakSha prashne = ಮುಂದೇನಾಯಿತು? ಈಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ;

ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಇ-ಸ್ಲೇಟ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.